Kyocera Ecosys M6235cidn B/W and Colour Laser Printer. Multifunction: Copy, Scan. Duplex unit, 35 pages/min. Mobile Print Support

£9.9
FREE Shipping

Kyocera Ecosys M6235cidn B/W and Colour Laser Printer. Multifunction: Copy, Scan. Duplex unit, 35 pages/min. Mobile Print Support

Kyocera Ecosys M6235cidn B/W and Colour Laser Printer. Multifunction: Copy, Scan. Duplex unit, 35 pages/min. Mobile Print Support

RRP: £99
Price: £9.9
£9.9 FREE Shipping

In stock

We accept the following payment methods

Description

S výjimkou případů, které jsou v tomto dokumentu výslovně stanoveny, poskytovatel licence vylučuje veškeré záruky, prohlášení, podmínky nebo jiné závazky jakéhokoli druhu, ať už výslovné nebo vyplývající, zákonné nebo jiné, a zvláště odmítá veškeré předpokládané záruky, včetně (mimo jiné) jakýchkoli záruk, prohlášení, podmínek nebo jiných závazků obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro určitý účel nebo uspokojivé kvality nebo přiměřené dovednosti a péče, v každém případě v maximální míře povolené platnými zákony. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, dokumentace je poskytována „jak je“, jak je dostupná a bez záruky jakéhokoliv druhu. The sustainable solution; ECOSYS stands for ECOnomy, ECOlogy and SYStem solutions. This concept is unique to KYOCERA and is based on our ceramics technology expertise. ECOSYS provides reliable imaging solutions with incredibly durable long-life internal components, highly economical running costs and significantly less waste during their lifetime.

Celková odpovědnost poskytovatele licence vůči držiteli licence za porušení této smlouvy nebo delikt je omezena na licenční poplatek zaplacený držitelem licence za software a/nebo dokumentaci. Strany se dohodly, že poskytovatel licence nenese žádnou odpovědnost za náhodné nebo následné škody, tj. ušlý zisk, ztrátu úspor nebo ztrátu způsobené přerušením provozu. Software lze převádět, pouze pokud nabyvatel souhlasí s podmínkami této smlouvy. Držitel licence je povinen informovat nabyvatele o těchto podmínkách. Pokud držitel licence nemá kopii této smlouvy, může na vlastní náklady obdržet novou od poskytovatele licence. Except as expressly provided herein, Licensor excludes all warranties, representations, terms, conditions or other commitments of any kind, whether Informace a názory vyjádřené v dokumentaci, včetně URL a dalších odkazů na webové stránky, se mohou bez předchozího upozornění změnit.b) rent, transfer or grant any rights in the Software in any form to any person without the prior written consent of KYOCERA; Apple AirPrint allows full colour, top-quality printing from iOS devices such as iPhones and iPads directly from within many Apps available from the Apple App Store. In the digital era, it can be important to keep your options open, and that is certainly the case with the Kyocera ECOSYS M6235cidn. Not only do you have the choice between printing, copying and scanning, but you also have a number of different possibilities when it comes to interfaces. You can select either network or USB as your method of assigning jobs. Quality from Kyocera This license does not affect any further obligations of Licensee normally owed in the course of business. Držitel licence nesmí dekompilovat software, kromě případů, kdy je taková činnost výslovně povolena zákonem. Držitel licence nesmí měnit žádné obchodní značky, sériová čísla ani jiné charakteristiky identifikující software ani žádné jiné právní informace.

This license and Licensee’s right to use the Software and/or Documentation terminate automatically if Licensee is in breach of any term of this Agreement. In the event of termination, Licensee must destroy the original and all copies of the Software and/or Documentation and certify the destruction to Licensor.

Specifications

All relations between Licensor and Licensee shall be deemed to have been fully governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands, the application of the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) being excluded.

Poskytovatel licence neponese odpovědnost, pokud software nefunguje v souladu s omezenou zárukou stanovenou v článku 5.1 v důsledku jakékoli změny, úpravy nebo doplnění softwaru, které neprovedl poskytovatel licence, nebo v důsledku jakéhokoli zneužití, poškození nebo nesprávného používání softwaru, včetně použití softwaru s nekompatibilním vybavením nebo jiným nekompatibilním softwarem. Držitel licence je povinen zkontrolovat, zda software nemá zjevné vady. Zjevnou vadou se rozumí vada, která je zjevná průměrnému držiteli licence. Pokud poskytovatel licence není o takových vadách vyrozuměn do 14 dnů od stažení softwaru, záruka zaniká. The Licensor does not warrant that the Software will be error-free or that such errors will be corrected and the Licensee is solely responsible for all costs and expenses associated with the rectification, repair or damage caused by such errors. Jakékoliv oznámení pro poskytovatele licence musí být provedeno písemně a zasláno na následující adresu: This Agreement governs the contractual relation between Licensor and Licensee with regards to the contractual obligation established by this license. There are no further agreements. Any prior contracts or agreements are null and void upon acceptance of this Agreement.

Kyocera ECOSYS M6235cidn Consumables

We reserve the right to verify or ask for written proof of a competitors offer before we beat the price. Držitel licence smí software kopírovat, pouze pokud je to nezbytné pro použití softwaru. To zahrnuje instalaci a načtení softwaru do dočasné paměti (tj. RAM). To take advantage of AirPrint, your compatible printer must be connected to the same wireless network as your iOS device or Mac computer. Subject to sub-Clause 5.1, the Software is provided «as is» without any warranty of any kind, whether express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. The Software may only be transferred if the transferee accepts the terms and conditions of this Agreement. Licensee is obliged to inform the transferee of these terms and conditions. If Licensee does not have a copy of this Agreement, he may obtain a new one from Licensor at his own expenses.

There are also a wide variety of third-party apps available to enable wireless printing through Apple devices, even to machines that are not natively AirPrint compatible printers. By sharing a printer installed on an Apple Mac or Windows Pc over a wireless network any printer may be able to take advantage of the AirPrint features. (An additional third-party app may be required to be installed on the local machine) Pokud je tato povinnost porušena, má se za to, že držitel licence přijal software jako bezchybný. DOKUMENTACE

Kyocera ECOSYS M6235cidn

Still, this shouldn’t be a deal-breaker: with default settings, the Kyocera delivered excellent output quality, with pin-sharp text down to 6pt fonts and highly detailed mono photos with bags of detail. Printerland cannot match the price where a manufacturer or distributor sells directly to the public Where special offers provided by Printerland and/or the manufacturer applies, the competitor must also be providing the same offer/s for the V případě ukončení smlouvy musí držitel licence originál a veškeré kopie softwaru a/nebo dokumentace zničit a toto zničení potvrdit poskytovateli licence. Licensee may not decompile the Software except and only to the extent that such activity is expressively permitted by law. Licensee may not alter any brand names, serial numbers or other characteristics identifying the Software or any other legal information.  • Fruugo ID: 258392218-563234582
  • EAN: 764486781913
  • Sold by: Fruugo

Delivery & Returns

Fruugo

Address: UK
All products: Visit Fruugo Shop